Приложение 4 Данные об изменении некоторого экономического показателя - Учебник у «методы социально-экономического прогнозирования»

^ Приложение 4


Данные об изменении некого экономического показателяВремя

Y

Yрасчетное

Остатки

1

2

3

4

1

103.7

86.2

17.5

2

89.4

84.5

4.9

3

79.0

82.8

-3.8

4

71.0

81.1

-10.2

5

61.2

79.5

-18.3

6

60.7

77.8

-17.1

7

73.2

76.1

-2.9

8

96.7

74.4

22.3

9

81.2

72.8

8.4

10

91.2

71.1

20.1

11

83.3

69.4

13.9

12

67.5

67.7

-0.3

13

65.8

66.0

-0.3

14

64.1

64.4

-0.3

15

64.9

62.7

2.2

16

57.3

61.0

-3.7

17

56.5

59.3

-2.9

18

56.5

57.7

-1.2

19

47.0

56.0

-9.0

20

41.7

54.3

-12.6

21

37.9

52.6

-14.7

22

32.7

50.9

-18.3

23

43.6

49.3

-5.7

24

60.1

47.6

12.6

25

30.5

45.9

-15.4

26

29.6

44.2

-14.7

27

49.1

42.5

6.6

28

54.1

40.9

13.3

29

48.6

39.2

9.4

30

41.6

37.5

4.1

31

39.5

35.8

3.7

32

36.3

34.2

2.1

33

36.1

32.5

3.6Приложение 5
Результаты расчетов в BLP


b15

SOLUTION I

S OPTIMAL

DATE

01.08.2002

TIME

1:34:59

MAXIMUM
ENTERS:
BASIS

X: 2

VARIABLE

S: 4

PIVOTS:

3

LEAVES:
BASIS

S: 1

SLACKS:

3

LAST INV

: 0

DELTA

0

RETUR

N 225

CONSTRAI

NTS: 3

BASIS

X.2 X.3

S.3
PRIMAL

5 12.5

10
DUAL

3 4

0
b15

SOLUTION I

S MAXIMUM

RETUR

N 225

DATE

01.08.2002
PRIMAL Приложение 4 Данные об изменении некоторого экономического показателя - Учебник у «методы социально-экономического прогнозирования» PRO

BLEM SOLU

TIONTIME

1:35:20

VARIABLE

STATUS

VALUE

LOWER

UPPER

RETURN

VALUE

NET

X.1

NONBASIS

0

NONE

NONE

14

16

-2

X.2

BASIS

5

NONE

NONE

10

10

0

X.3

BASIS

12.5

NONE

NONE

14

14

0

X.4

NONBASIS

0

NONE

NONE

11

21

-10

S.1

NONBASIS

0

NONE

NONE

0

3

-3

S.2

NONBASIS

0

NONE

NONE

0

4

-4

S.3

BASIS

10

NONE

NONE

0

0

0

b15

SOLUTION I

S MAXIMUM

RETUR

N 225

DATE

01.08.2002
DUAL PROBL

EM SOLUTI

ONTIME

1:35:21

ROW ID

STATUS

DUAL VA

LUE

RHS VAL

UE USAG

E

SLACK

Y.1

BINDING

3
35

35
0

Y.2

BINDING

4
30

30
0

Y.3

NONBINDING

0
40

30
10

b15

SOLUTION I

S MAXIMUM

RETUR

N 225

DATE

01.08.2002
OBJECTIVE

ROW RANGE

STIME

1:35:23

VARIABLE

STATUS

VALUE
RETURN/U

NIT MINIM

UM

MAXIMUM

X.1

NONBASIS

0
14

NONE
16

X.2

BASIS

5
10

9.33

3333

14

X.3

BASIS

12.5
14

10
16

X Приложение 4 Данные об изменении некоторого экономического показателя - Учебник у «методы социально-экономического прогнозирования».4

NONBASIS

0
11

NONE
21

b15

SOLUTION I

S MAXIMUM

RETUR

N 225

DATE

01.08.2002
RIGHT Хэнд

SIDE RAN

GESTIME

1:35:23

ROW ID

STATUS

DUAL VA

LUE

RHS VAL

UE MINIM

UM

MAXIMUM

Y.1

BINDING

3
35

30
60

Y.2

BINDING

4
30

17.5
35

Y.3

NONBINDING

0
40

30
NONE

b15

SOLUTION I

S MAXIMUM

RETUR

N 225

DATE

01.08.2002
INVERSE CO

EFFICIENT

STIME

1:35:25
RETURN X.2

X.3

S.3

X.2

0 1

-1

0

X.3

0 -.5

1

0

S.3

0 0

-1

1

b15

SOLUTION I

S MAXIMUM

RETUR

N 225

DATE

01.08.2002
INVERSE *

NONBASIS

COLUMNS
TIME

1:35:26
RETURN X.2

X.3

S Приложение 4 Данные об изменении некоторого экономического показателя - Учебник у «методы социально-экономического прогнозирования».3

X.1

-2 3

-1

2

X.4

-10 0

1.5

-2
prilozhenie-5-informaciya-o-poruchitele-gosudarstvennij-registracionnij-nomer.html
prilozhenie-5-k-konkursnoj-dokumentacii-izveshenie-o-provedenii-otkritogo-konkursa-na-vipolnenie-rabot-po-kapitalnomu.html
prilozhenie-5-konspekt-zanyatiya-uchus-izvinyatsya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya.html